మా మనవడు మా అవసరాలు తిరుస్తున్నాడు..

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ అనే మనవడు ప్రతినెల క్రమం తప్పకుండా ఒక్కటవ తేదీన పెంచన్లు అందజేస్తూ తమ అవసరాలను తిరుస్తున్నాడు అని కొమ్మి గ్రామానికి చెందిన కొందరు వృద్ధులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకైనా జీతాలు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలస్యం అవుతాయి కానీ నా మనవడు మాత్రం ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం చెయ్యకుండా మమ్మల్ని ఎక్కడికి పోనివ్వకుండా ..గ్రామ వలేంటర్ల ద్వారా తమ ఇంటికి పించన్లు తెచ్చి ఇవ్వడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఆనందభాస్వలు కురిపించారు. గ్రామ వాలేంటర్ షేక్. ఖాజామస్తాన్ ఎంతో ఓర్పుగా ఎవరికి ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా పించన్లు అందిస్తున్నాడు అన్నారు..మస్తాన్ కి కేటాయించిన 50 కుటుంబాలలో ఎవరికి ఎలాంటి సహాయం కావాలన్న పిలవగానే టక్కుమని తలుపు తట్టి అవసరాలు తీరుస్తున్న వ్యక్తి షేక్. ఖాజామస్తాన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అన్నారు..జగన్ కన్న కలలు అన్ని వలేంటర్లు నెరవేస్తున్నారు అన్నారు…..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *